Vodácké přístaviště - Žernov

V rámci projektu "Modrý pás Úpy" jsme navrhli pro zainteresované obce soustavu studií přístavišť a odpočivných míst pro vodáky. V katastru obce Žernov je navženo vodácké přístaviště v lokalitě Pohodlí, která je součástí Babiččina údolí.

Přístaviště bude tvořeno dlouhými kamennými stupni sestupujícími z úrovně horní hrany regulačních zdí bývalého jezu až k vodní hladině. Zde je navrženo kamenné molo. Stavba přístaviště bude půdorysně navazovat na stávající regulační zdi bývalého jezu. V severním cípu ostrova mezi řekou a bývalým náhonem se vymezí prostor trojúhelníkového půdorysu, ve kterém je navržen přístřešek. Ten bude tvořen membránovou konstrukcí na čtyřech ocelových vzpěrách.

Lokalita Pohodlí je sama o sobě místem s neopakovatelnou atmosférou. Citlivým a zároveň soudobým ztvárněním přístaviště a přístřešku na způsob altánu můžeme vytvořit další dílek pomyslné mozaiky zajímavostí Babiččina údolí. 

Zpět