Park pod divadlem v Úpici

Prosinec 2015

Autorský tým: Marek Wajsar, Tereza Čuhaničová
Objednavatel: Město Úpice
Datum: prosinec 2015


V roce 2015 získalo město Úpice domy čp. 31 a 32, což přináší historickou příležitost na nové uspořádání a pojednání stávajícího parku mezi základní školou a divadlem, do kterého lze zapojit v současné době zpustlé zahrady zmíněných domů. Otevírá se tím neopakovatelná možnost lépe kompozičně i funkčně zapojit budovu divadla A. Jiráska do přilehlého veřejného prostranství a také otevřít nové průhledy na tuto dominantu z prostoru historického náměstí T. G. Masaryka.

Širší vztahy

Z hlediska vývoje města leží řešená lokalita na zajímavém místě: stávající divadlo stojí za humny domů čp. 31 a 32, tedy na samém okraji půdorysu historického města Úpice. Tato skutečnost je dodnes vepsána na unikátní koexistenci a kompozici kaple sv. Michala a moderní budovy divadla. Zatímco kaple byla postavena na přelomu 17. a 18. století v místě v té době nově založeného hřbitova, divadlo s prvky národního slohu bylo zbudováno v meziválečném období jakoby na úvod nově založené prvorepublikové vilkové čtvrti v těsném sousedství bývalého hřbitova.

Navrhované uspořádání lokality

Uvolněný prostor zahrad domů č.p. 31 a 32 doporučujeme řešit jako jeden celek se stávajícím parkem. Navrhujeme nový vstup do parku v místě uvolněného průhledu na divadlo a v souvislosti s ním řešíme nově uspořádání předprostoru dnešního muzea. Navrhujeme rozšíření zpevněné plochy před divadlem a kaplí. Stávající park bude rozšířen až k nově navrhovanému pěšímu propojení divadla a náměstí. Severní spodní část parku bude plně zachována. Ve svažité partii parku pod kaplí sv. Michala bude zeleň nově řešena tak, aby se obnovil žádoucí osový průhled na kapli sv. Michala, neboť její průčelí je na tuto osu komponováno. Zároveň rozšiřujeme odpočinkový prostor s lavičkami a případně i vodním prvkem v místě průsečíku přirozených směrů pohybu pěších napříč lokalitou.

Prostor stávajících zahrad domů čp. 31 a 32 navrhujeme koncipovat jako uzavíratelný areál především pro kulturní využití. Ve svažitém úseku budou vymodelovány terasy, kde bude možné pomocí mobilních laviček zřídit improvizované hlediště o kapacitě cca 150 diváků. Ve spodní části zahrady bude terén urovnán do roviny za použití opěrných zdí, které zároveň budou součástí oplocení areálu. Zde bude prostor pro pódium, plátno letního kina apod. Na hranici zahrady s ulicí Chelčického navrhujeme dřevěný altán o rozměrech cca 16,0 x 4,2 m.

Z hlediska urbanismu města bude nejpodstatnějším přínosem plánované investice především lepší vizuální a funkční propojení divadla a přilehlého parku s historickým náměstím T. G. Masaryka při respektování „paměti místa“.

Zpět