Koncepce využití lesoparku Občina

Říjen 2014

Autorský tým: Marek Wajsar, Tereza Čuhaničová
Objednavatel: Město Červený Kostelec
Datum: říjen 2014


Les Občina leží při jižním okraji zastavěného území Červeného Kostelce a odděluje město od rekreační Oblasti Brodský – Špinka. Les je od severu k jihu protnut silnicí III. třídy č. 3039 z Červeného Kostelce do Zábrodí. Návrh nového využití lesoparku je pojat v širších souvislostech a neomezuje se striktně hranicí lesa. Zejména jsou zohledněny vazby na přilehlou rekreační oblast. Návrh je koordinován s projektem cyklostezky Brodský – Rtyně v Podkrkonoší.

Cílem zpracování architektonické studie lesoparku Občina bylo poskytnout ucelenou představu o možnostech jeho rekreačního využití – tedy o rozšíření stávajících nebo doplnění nových aktivit. V současné době je les využíván nejen obyvateli blízkého sídliště Koubovka ke každodennímu trávení volného času, podstatná je též souvislost s nedalekou rekreační oblastí. Řešeným územím má procházet plánovaná cyklostezka Brodský – Lhota za Č. K. – Rtyně v Podkrkonoší.

Popis navrhovaných aktivit

Navazujeme na stávající síť rekonstruovaných lesních pěšin, kterou doplňujeme o nové úseky. Tak bude možné vyznačit procházkové a běžecké okruhy, které budou propojovat místa jednotlivých aktivit a blízké okolí:

  1. Hřiště Koubovka bude rozšířeno o další místa a zákoutí s novými aktivitami. Stávající sportoviště navrhujeme vizuálně oddělit od sídliště ze severu vysokou zelení a vstup do lesa kultivovat novými měkkými povrchy a mobiliářem. Dále navrhujeme vytipovat tři nová místa ve stávajícím lesním porostu, kde by vzniknul prostor pro větší dětské hřiště s lanovými aktivitami, zákoutí pro hřiště dětí předškolního věku a upravené lesní „náměstíčko“ s pítkem, informačním systémem a místem pro hraní šachů s velkými figurkami event. kuželek apod. V této souvislosti by bylo nutné počítat se spoluprací s centrem volného času „Háčko“, které je situováno v těsné blízkosti.
  2. Stávající studánka s přilehlým potůčkem nabízí prostor pro odpočinek, event. dětské hry s vodou. Není třeba dalších zvláštních investic, pouze důslednou údržbu. Navrhujeme nové napojení studánky na systém lesních pěšin, aby bylo alespoň částečně možno eliminovat přecházení přes silnici.
  3. Návrší na křížení lesních pěšin ve středu lesoparku je místem, které má potenciál stát se dalším ze zajímavých zákoutí lesa. Navrhujeme ztvárnění na motivy pověsti „O Hadařích“, která se k místu váže. Zajímavé pojednání dřevěného hada je cíleno především na dětské uživatele lesa, navrhovaný altán by však přinesl užitek všem návštěvníkům.
  4. Místo pro fitness park jsme vytipovali v severozápadním cípu lesa. V této části předpokládáme celkovou kultivaci lesního porostu a doplnění nových pěšin.
  5. Stávající pěší propojení Červeného Kostelce s rekreační oblastí Brodský – Špinka je realizováno po chodníku o šíři pouze cca 1,5 m, jehož povrch je navíc narušen kořeny stromů v lipové aleji. Navrhujeme proto následující rozšíření profilu komunikace: Stávající živičný povrch chodníku bude odstraněn. V jeho místě bude zřízen nový zelený pás, který umožní další prosperitu stávajícího stromořadí. Za ním bude realizován nový chodník o šíři min. 2,25 m. Realizace nového chodníku bude vyžadovat posun oplocení kempu Brodský. Nový chodník by měl být navázán na plánovanou cyklostezku.
Zpět