Vize rozvoje města, Červený Kostelec

   

autorský tým: Marek Wajsar, Jakub Kopecký

objednavatel: Město Červený Kostelec

datum: září 2012

Vize rozvoje města Červený Kostelec byla zpracována v roce 2012 jako podklad pro nový územní plán města. Přináší ucelenou koncepci veřejných prostranství. Ta jsou páteří fungování každého města a podstatným způsobem utvářejí jeho charakter. Koncepce byla zpracována na základě tzv. "problémové mapy". Byla provedena rešerše historického vývoje města pro snažší pochopení některých jeho zvláštností. Byly zohledněny rovněž jeho širší vztahy. Výstupem je souhrnná specifikace jednotlivých dílčích projektů jak dopravních, tak i směrem ke kvalitě veřejných prostranství města a fungování jejich systému jako celku. Byla navržena nová koncepce uspořádání veřejné hromadné dopravy s ohledem na zlepšení vazeb na železnici.

Do územního plánu byly zapracovány požadavky na řešení jednotlivých dílčích projektů k naplění vize. Jednotlivé  záměry jsou zároveň zohledněny ve strategickém plánu města a navázány na případné dotační tituly.

Občan města má k dispozici srozumitelný dokument, kterým samospráva prezentuje dlouhodobou vizi rozvoje města, ačkoliv priority jednotlivých projektů se mohou v průběhu času přizpůsobovat aktuálním potřebám.

Analýza - problémový výkres

Schema řešení dopravy

Radiální

Schema systému veřejných prostranství

Hlavní výkres - návrh koncepce

 

File name File size
Textová část.pdf 92,3 KB

podobné projekty